ลงชื่อ ...................................... แผนกเครดิตคอนโทรล     ลงชื่อ ...................................... พนักงานขาย     ลงชื่อ ............................................................... หัวหน้าพนักงานขาย
                                               
                                               
  สรุป ยอดส่งเก็บทั้งสิ้น 0.00                        ___________________________________________________________________
    หักยอดที่ยังไม่ครบกำหนด 0.00                        ___________________________________________________________________
    คงเหลือส่งเก็บ 0.00                        ___________________________________________________________________
    เก็บได้ทั้งสิ้น  0.00  คิดเป็น  0.00   %                 ___________________________________________________________________